Bilgi Toplumu Hizmet Verileri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Elips Elektronik”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle bu aydınlatma metnini internet sitemizin ziyaretçilerini, müşterilerimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş birliği içinde olduğumuz şirketleri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek için hazırladık.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Elips Elektronik ofisini ziyaret etmeniz sırasında “fiziksel mekân güvenliği” kategorisinde olan “güvenlik kamerası görüntüleri” kişisel verilerinizi, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla,
 • Elips Elektronik ile bir sözleşme yaptığınız takdirde, “kimlik, iletişim ve müşteri bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numaranız, iş telefonu numaranız, vergi numaranız, şahıs şirketi bilgileri, ödeme şekli, ödeme detayı, banka hesap bilgileri” kişisel verileriniz sözleşmenin ifa edilebilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer kişilere ait kayıtlardan ayırt edilebilmesi, e-fatura/e-arşiv/e-irsaliye’nin tarafınıza iletilebilmesi, ürünlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla ve mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için Kanun’un 5/2-c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla,
 • Elektronik iletişim kanallarımız (e-posta, sms, anlık mesajlaşma, internet aplikasyonu) üzerinden veya telefon ile arayarak Elips Elektronik ile iletişime geçtiğiniz takdirde, “kimlik, iletişim ve müşteri işlemi” kategorisinde olan “ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, talep ve şikayetleriniz” ve gerekli ise “hukuki işlem bilgileriniz” kişisel verilerinizi, bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin sizinle iletişime geçebilmek amacıyla, Kanun’un 5/2-e maddesi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla,
 • www.elips.com internet sitesinin kullandığınız takdirde, “kimlik, iletişim ve müşteri bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi” kişisel verileriniz için Kanun’un 5/2-c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla,
 • www.elips.com internet sitesi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında, “işlem güvenliği” kategorisinde olan “internet sitesi kullanım bilgileri” kişisel verilerinizi karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işliyoruz. İnternet sitesinde çerez programları kullanılmaktadır. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ne www.elips.com’den ulaşabilirsiniz. Kanunʼun 3. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindeki her tür işlemi kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Elips Elektronik, “kimlik ve iletişim bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numaranız, iş telefonu numaranız” kişisel verilerinizi, size kargo ulaştırılması gereken durumlarda, hizmet aldığımız kargo/kurye şirketleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca paylaşabilir.

Ayrıca, “güvenlik kamerası görüntüleri” ve “internet sitesi kullanım bilgileri” dışındaki kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin ifası için iş birliği yaptığımız tedarikçi, iş ortaklarımız, hizmet alınan diğer üçüncü kişilerle sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal hakların takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi nedenleri ile avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca paylaşılabilir.

Tüm kişisel veriler, talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici veya denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her türlü idari, adli ve sair her tür resmi kurum ile paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Elips Elektronik, kamera kayıtlarını binası içerisindeki giriş kapıları, yemekhane, toplantı salonu ve çalışma alanlarında ve bahçe bina dış cephesinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat görüntü kaydı yaparak toplamaktadır. Bina ve Bahçede Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni’ne www.elips.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer kişisel verileri ise, yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri devam ettirmek, sözleşme yapabilmek ve yaptığı sözleşmeleri uygulayabilmek için sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerin gerektirdiği ölçüde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, sözleşme, internet sitesindeki çerezler, telefon, e-posta, Elips Elektronik çalışanlar tarafından sizinle yapılan yüz yüze görüşmeler, kariyer siteleri, sms, anlık mesajlaşma vasıtası ile toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz Kanun’a uygun olarak sistemlerimizde veya elektronik ve/veya basılı olarak dosyalarımızda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz sınırlı süre saklanacak olup, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda süresi dolan dokümanlar/bilgiler imha edilecektir. Bu kapsamda muhafaza edilen kişisel verilerinizin güncelleme başvurularını www.elips.com adresinden yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun’un “İlgili Kişi’nin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Veri Sorumlusu olan Elips Elektronik’e www.elips.com adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle iletmeniz halinde talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Elips Elektronik, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

Yazılı olarak Elips Elektronik’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Elips Elektronik elipselektronik@hs01.kep.tr [KEP] gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kvkk@elips.com adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Elips Elektronik tarafından duyurulacaktır.

Elips Elektronik iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre kısa sürede ve talebinizin Elips Elektronik’e ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Cevaplar, Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Noter vasıtasıyla tebligat

Elips Elektronik. San. ve Tic. Ltd. Şti. Koreşehitler Cad. Mithat Ünlü Sk. NO:1-3, 34394 Şişli/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

elipselektronik@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

kvkk@elips.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

kvkk@elips.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Formunu İndir

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
Son güncelleme tarihi: 08 Ağustos 2020

Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Elips Elektronik”) olarak, internet sitemizi ziyaretleriniz sıranızda internet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırarak size sunulan hizmetleri geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Bu çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işlenmekte olan www.elips.com internet sitelerinin işletilmesi sırasında site ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nde, internet sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde kullandığımız çerezlere onay verebilir veya onay vermeden de sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Elips Elektronik olarak, kullanılan çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, çerezlerin türlerini ve fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel metin, internet sitesinde yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Elips Elektronik tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için www.elips.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okuyabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

İnternet sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanılmakta ve bu çerezler vasıtasıyla Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde de belirtilen “işlem güvenliği” kategorisinde olan “internet sitesi kullanım bilgisi” kişisel verileriniz Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca ve rızanız doğrultusunda, otomatik yolla işlenebilecektir.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitemizi analiz etmek ve performansını arttırmak: Örneğin, internet sitesinin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, internet sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. İnternet sitemizde hem birinci parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır ve bu çerezler vasıtasıyla, açık rıza verdiğiniz takdirde, kişisel verileriniz otomatik olarak işlenmektedir.

1. Standart Sistem Çerezleri

Bu çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. İnternet sitesinde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

2. Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde internet sitesi kullanımınızı ve internet sitesi performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, internet sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerez içeriklerimiz aşağıdaki tablodadır.

Gerekli Çerezler

Gerekli çerezler, sayfada gezinme ve web sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi temel işlevleri etkinleştirerek bir web sitesini kullanılabilir hale getirmeye yardımcı olur. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışamaz.

İstatistik Çerezleri

İstatistik çerezleri, web sitesi sahiplerinin, bilgileri anonim olarak toplayarak ve bildirerek ziyaretçilerin web siteleriyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamalarına yardımcı olur.

Sınıflandırılmamış Çerezler

Sınıflandırılmamış çerezler, bireysel çerezlerin sağlayıcıları ile birlikte sınıflandırma sürecinde olduğumuz çerezlerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Elips Elektronik olarak, internet sitesi kullanım bilgisi kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ

Söz konusu kişisel verileriniz Kanun’a uygun bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda kanuni süresi dolan dokümanlar/kayıtlar imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun’un “İlgili Kişi’nin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Veri Sorumlusu olan Elips Elektronik’e www.elips.com adresinde yer alan “Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Elips Elektronik, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.